23.02.2024
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
Kvkk

YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA

 

AÇIK RIZA BEYANI

YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, üye/ziyaretçi İlişkileri Yönetimi Süreçleri faaliyetlerinin yürütülebilmesi için internet üzerinden http://www. https://www.yapidenetimvedeprem.org.tr/ adresinde ki iletişim formu üzerinden vermiş olduğum iletişim bilgilerimden bana geri dönüş yapılmasına izin veriyorum.

Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından, YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ üyelerine/ziyaretçilerine sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, üye ve ziyaretçilerin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, , mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,  doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak  YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ tarafından; çalışanlarına, görevlilerine,  kanunen yetkili SGK, İŞKUR, vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar, yasal sınırlamalar ve YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ menfaatleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ ‘ne başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi http://www. https://www.yapidenetimvedeprem.org.tr/ adresindeki veya dernekten alabileceğim formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Kızılırmak Mah. 1443. Cad. 1071 Ankara Plaza A Blok No:25 Kat:23 Daire 160 Çukurambar - Çankaya / ANKARA adresinde bulunan derneğimize kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, daha önceden sisteme kayıtlı e-posta suretiyle ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ ‘ne bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum            

              

Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi

Ad Soyad:...................................................................

Tarih           :........./......../..................

 

İmza          :.....................................

 

 

YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ

 

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. 1071 Ankara Plaza A Blok No:25 Kat:23 Daire 160 Çukurambar - Çankaya / ANKARA

yapidenetimvedeprem@gmail.com

Tel: 0 312 514 25 09